катализатор за скрап

Освен оптимизиране на горивния процес при двигателите и създаването на по-чисти горива, авто-мото индустрията е задължена да разработва все по-ефикасни катализатори.

Тяхната роля в устройството на колата е да филтрират и преработват газовете произлизащи от дейността на двигателя.

Така се намаляват вредните емисии, които иначе биха навредили на околната среда, като фокусът е в 100% преработка на азотен оксид, въглероден оксид и въглеводород.

След обработка, чрез каталитните процеси протичащи в един катализатор, те се превръщат в безвредните азот, вода и въглероден диоксид.

Поради ниското атомно число на тези съединения, този вид остатъчни елементи са значително по-лесни за природата да обърне обратно в използваема енергия.

Ние като фирма за изкупуване на коли за скрап все още не предлагаме услугата по изкупуване на катализатори с цел рециклиране, но въпреки това искаме да разгледаме значението на този процес. В следващите редове представяме нашето експертно мнение относно процеса по рециклиране на катализаторите и ползите и вредите от него.

Защо се рециклира един катализатор

Въпреки, че са направени от изключително висококачествени суровини, и катализаторите имат краен експлоатационен период. Той е между 500 000 км. и 1 млн. км., като този период зависи от изработката, вложените материали и видът на горивото и работата на двигателя.

Някои автомобили, най-вече тези с висока производителност на двигателните уредби, имат по повече от един катализатор. Причината да се рециклират катализаторите, и да са толкова ценни като ресурс, е понеже в тях се съдържа 10% платина.

Това е невероятно ценен цветен метал, който има висока пазарна стойност, което е и причината катализаторите да са едни от най-крадените части на коли в света.

В един катализатор от вида „Трипътни”, освен платина има вложени висококачествена стомана, керамика и други скъпоценни метали, които също се извличат при процесът на рециклиране.

Какви видове катализатори се рециклират най-често

От създаване на изискванията за катализатори при автомобилните системи, има произведени три основни вида каталитни кутии – двукорпусни, окисляващи и трипътни. Най-ефикасните и често използвани са трипътните, тъй като успяват да уловят до 99% от вредните частици.

катализатори за скрап

Двукропусните най-често се ползват при мощните дизелови двигатели, а окисляващите не са в употреба в Европа от края на 80-те години, тъй като при тях ефективността е ниска.

Трипътните катализатори имат най-високо количество платина в тях, навишаващо стандартните 10%. Тази платина служи със своята резистентност на сулфидните смеси, които се отделят при изгаряне на горивата.

Те са най-често използвани при бензиновите двигатели, но има и видове, които се предлагат за дизелови двигатели с висока производителност.

Положителни и отрицателни страни на процеса по рециклиране на катализатори

След като разгледахме защо изкупуването и рециклирането на катализатори е важен процес трябва да споменем и какви са положителните и отрицателните страни.

Когато говорим за отрицателните страни от рециклирането трябва да отбележим сложността на самия процес. Рециклирането на катализатори изисква използването специализирани технологии, чието придобиване включва допълнителни разходи.

Друг отрицателен ефект от рециклирането на катализатори, които има значение за околната среда е освобождаването на токсични и вредни вещества по време на рециклирането. Това може да представлява риск за здравето на хората, които се занимават с рециклирането или замърсяването на околната среда.

Поради тези причини е важно да се спазват всички мерки за безопасност, когато се извършват процесите по рециклиране на катализатори.

Време е да обърнем внимание и на ползите от разглеждания процес. Най-лесно можем да ги разделим на три групи: икономия на суровини, екологични ползи и икономически ползи.

Рециклирането на стари катализатори може да спести закупуването на нови. След като процеса завърши катализаторите могат да се използват отново в процесите на каталитични реакции.

Екологичната полза от процеса по рециклиране се изразява в намаляването на въглеродния отпечатък и натоварването върху околната среда за добиването на суровини, с които да се произведат нови катализатори.

Използването на катализатори създадени от рециклирани суровини значително намалява разходите по закупуване на нови модели.

Изкупуването на катализатори не е част от услугите, които предлагаме. Въпреки това, ако се нуждаете от експертен съвет по този въпрос винаги може да се обърнете към нас.